حسین آذرنیوند

حسین آذرنیوند،

استاد
  • رئیس دانشکده منابع طبیعی
  • سرپرست مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور
  • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
  • عضو شورا سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران
  • مسئول دبیرخانه تعاملات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 456 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 2269 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.