حامد حاجی حیدری

حامد حاجی حیدری

مرتبه علمی : استادیار
  • عضویت هیأت علمی سی و نهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
  • عضو کارگروه رصد و پایش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
  • مدیریت گروه علوم اجتماعی اسلامی
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال