دانشجویان دکتری

حامد حاجی حیدری

حامد حاجی حیدری،

استادیار
  • عضویت هیأت علمی سی و نهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
  • عضو کارگروه رصد و پایش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • عضو کارگروه رصد و پایش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی 1401←…
  • مشاور مدیر شبکه چهار 1396←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی نظری-فرهنگی

1380 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1378 ← 1380

B.S ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی-پژوهشگری

1374 ← 1387

کلمات کلیدی