حسن به نژاد

حسن به نژاد،

استاد
  • عضو کمیته علمی جشنواره انتخاب ایده های نواور برتر
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی فیزیک | نانو شیمی
شماره تماس : 61113639
Scopus
  • 420 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • مدیر بخش شیمی فیزیک 1390←1395
  • عضو کمیته کارافرینی دانشگاه 1389←1390
  • عضو کمیته علمی جشنواره انتخاب ایده های نواور برتر 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شیمی

1375 ← 1377

M.S ، دانشگاه تهران ، شیمی

1370 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، شیمی

1365 ← 1369

فعالیت های علمی