اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ردینگ ، علوم صنایع غرائی

1362 ← 1366

M.S ، تهران ، بهداشت عمومی

1344 ← 1348

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1341 ← 1345