اعضای هیات علمی

سعید گیوه چی

سعید گیوه چی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 02161113578
Scopus
  • 48 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 313 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی و مدیریت در شرایط اضطراری 8203009 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
محاسبات مهندسی در ایمنی و بهداشت محیط زیست 1004044 2 01 هفته های زوج (14:00 - 18:00) - ترم اول 1401
محاسبات مهندسی در ایمنی و محیط زیست 8204044 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
سازمان، مدیریت و برنامه ریزی 8203035 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری 8203006 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مبانی و کاربردهای پیشرفته مدیریت بحران 8203048 2 37 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مهندسی فرآیند در سیستم های انرژی 2504432 3 01 هرهفته (16:00 - 19:00) - ترم اول 1401
حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی 8204092 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی 1004092 2 01 هفته های زوج (08:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مدیریت سوانح 2504447 2 01 هرهفته (16:00 - 19:00) - ترم اول 1401
حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی 2504233 2 01 هرهفته (16:00 - 19:00) - ترم اول 1401
محاسبات مهندسی در ایمنی و محیط زیست 2504234 2 01 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1401
کاربرد تئوری های مدیریت در بحران 8203010 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آشنایی با عوامل زیان آور محیطی 8204055 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مدیریت و واکنش در برابر سوانح انسان ساخت 8203054 2 37 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری 8203006 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
مدیریت ریسک و ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیطی 1006139 3 01 هفته های زوج (08:00 - 14:00) - ترم دوم 1400
فناوری ایمنی و ایمنی صنعتی 1006107 3 01 هفته های زوج (14:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
فناوری ایمنی و ایمنی صنعتی 8204127 3 06 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 2504445 3 01 هفته های فرد (09:00 - 12:00) | هفته های زوج (13:30 - 15:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4