غلامرضا فدائی

غلامرضا فدائی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مدیریت
شماره تماس : -
اتاق : -

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال