پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، مدیریت

1374 ← 1377

Ph.D ، آزاد اسلامی ، کتابداری واطلاع رسانی

1372 ← 1377

M.S ، تهران ، کتابداری

1352 ← 1354

کارشناسی ، مشهد ، زبان انگلیسی

1346 ← 1350

فعالیت های علمی