جلیل قنواتی

جلیل قنواتی،

دانشیار
  • شورای تخصصی گروه آموزشی حقوق
  • عضویت هیأت تحریره نشریه فقه و اصول
  • مدیر گروه حقوق خصوصی
  • عضو کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها
  • عضویت هیأت ممیزه دانشگاه تهران
  • کمیته تخصصی حقوق خصوصی
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

افتخارات