جلیل قنواتی

جلیل قنواتی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده حقوق / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق خصوصی

1374 ← 1380

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق خصوصی

1370 ← 1374

کارشناسی ، پردیس قم ، حقوق قضایی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی