جلیل قنواتی

جلیل قنواتی

مرتبه علمی : دانشیار
 • شورای تخصصی گروه آموزشی حقوق
 • عضویت هیأت تحریره نشریه فقه و اصول
 • مدیر گروه حقوق خصوصی
 • عضو کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها
 • عضویت هیأت ممیزه دانشگاه تهران
 • کمیته تخصصی حقوق خصوصی
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
 • 9 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • عضو کمیته تخصصی حقوق خصوصی ذیل کارگروه تخصصی حقوق 1399←1400
 • عضویت هیأت ممیزه دانشگاه تهران 1398←…
 • عضو کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها 1398←…
 • مدیر گروه حقوق خصوصی 1394←…
 • عضویت هیأت تحریره نشریه فقه و اصول 1392←…
 • شورای تخصصی گروه آموزشی حقوق 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق خصوصی

1374 ← 1380

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق خصوصی

1370 ← 1374

کارشناسی ، پردیس قم ، حقوق قضایی

1366 ← 1370

کلمات کلیدی