فاطمه نصرتی

فاطمه نصرتی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کمیته راهبردی فرهنگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • عضو کمیتۀ تخصصی کارگروه روان شناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • دبیر پنل نشست‌های علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌‌
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • نماینده مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران
 • طراحی، راه اندازی و برگزاری برنامه های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی و فناوری در بستر شبکه تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران
 • مدیر رشته‌های مشاوره، روانشناسی تربیتی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پردیس بین المللی ارس
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : ۰۲۱61117538
اتاق : ۳۳۳
Scopus
 • 9 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 103 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • عضو کمیتۀ تخصصی کارگروه روان شناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1400←…
 • مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1398←1400
 • عضو هیات رئیسه و کمیتۀ علمی 1396←1396
 • عضو کمیته علمی همایش ملی نماز و سلامت روان 1395←1395
 • داوری مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

1382 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه خوارزمی ، علوم تربیتی

1377 ← 1382

کلمات کلیدی