فاطمه طاهری

فاطمه طاهری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Scopus
  • 25 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 43 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پردیس فارابی ، مدیریت دولتی-رفتار سازمانی

… ←

فعالیت های علمی