فواد ایزدی

فواد ایزدی،

دانشیار
دانشکده مطالعات جهان
Scopus
  • 102 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 351 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

طرح های کاربردی