زهرا امام جمعه

زهرا امام جمعه،

استاد
 • نماینده تام الاختیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی در پردیس بین المللی ارس
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم و صنایع غذایی
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • عضو کمیسیون نشریات علمی
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
 • 5950 ارجاعات
 • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

 • رئیس پردیس بین المللی ارس 1396←1399
 • عضو هیات امنای موسسه فناوری و نو آوری ارس 1395←1398
 • ستاد بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1395←1395
 • ریس دبیرخانه پژوهشهای بین المللی و کرسیهای یونسکو 1395←1397
 • کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش در دانشگاه تهران 1394←1397
 • مشاور ریاست پردیس ارس در امور بین الملل 1393←1396
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1393←…
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1393←1396
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1392←…
 • عضو کمیسیون نشریات علمی 1391←…
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1391←…
 • عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم و صنایع غذایی 1390←…
 • گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1390←…
 • نماینده تام الاختیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی در پردیس بین المللی ارس 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بلز پاسکال ، مهندسی وتکنولوژی موادغذایی

1373 ← 1377

M.S ، بلز پاسکال ، مهندسی وتکنولوژی موادغذایی

1372 ← 1373

کارشناسی ، تبریز ، مهندسی وتکنولوژی موادغذایی

1367 ← 1371

فعالیت های علمی