الهام امین زاده

الهام امین زاده

مرتبه علمی : استاد
  • شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش
  • مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده
  • عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان
  • عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی
  • عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
  • جهت ارتقاء به مقام دبیر اولی سال ( 1396)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 64455125
Google Scholar
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.