الهام امین زاده

الهام امین زاده،

دانشیار
 • ، شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش
 • ، مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده
 • ، عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان
 • ، رئیس دومین همایش حقوق انرژی
 • ، عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی
 • ، عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 • ، اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حقوق و علوم سیاسی
 • ، عضو اصلی شعبه چهارم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم
 • ، عضویت کارگروه تخصصی حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 64455125
اتاق : -

پروفایل

 • ، عضویت کارگروه تخصصی حقوق 1398←1400
 • ، عضو اصلی شعبه چهارم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم 1397←1399
 • ، عضو شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی 1396←1398
 • ، اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حقوق و علوم سیاسی 1396←1399
 • ، عضو کمیسیون موارد خاص پردیس البرز 1396←1398
 • ، عضو هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←1398
 • ، دبیرعلمی همایش ملی حقوق آب راهکارها و فرصت ها 1395←1395
 • ، رئیس موسسه مطالعات حقوق انرژی 1395←1397
 • ، عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی 1395←…
 • ، عضویت در شورای عالی فضایی 1395←1397
 • ، دستیار رئیس جمهور درامور حقوق شهروندی 1395←1396
 • ، عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی 1394←…
 • ، عضو هیات عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1394←1398
 • ، رئیس دومین همایش حقوق انرژی 1394←…
 • ، عضو هیئت امنای انستیتوی مهندسی گاز مایع LNG 1393←1396
 • ، عضو هیئت امنای دانشگاه الزهراء (سلام ا... علیها) 1393←1397
 • ، عضو هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی 1392←1395
 • ، مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده 1392←…
 • ، نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در برقراری ارتباط با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 1391←1394
 • ، شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش 1391←…
 • ، معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گلاسکو ، حقوق بین الملل

1372 ← 1376

M.Sc ، شهید بهشتی ، حقوق بین الملل

1367 ← 1370

کارشناسی ، شهد بهشتی ، حقوق قضایی

1362 ← 1367

فعالیت های علمی