الهام امین زاده

الهام امین زاده

مرتبه علمی : استاد
 • شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش
 • مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده
 • عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان
 • عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی
 • عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 • جهت ارتقاء به مقام دبیر اولی سال ( 1396)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 64455125
Google Scholar
 • 12 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • جهت ارتقاء به مقام دبیر اولی سال ( 1396) 1398←…
 • عضویت کارگروه تخصصی حقوق 1398←1400
 • عضو اصلی شعبه چهارم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم 1397←1399
 • اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حقوق و علوم سیاسی 1396←1399
 • عضو کمیسیون موارد خاص پردیس البرز 1396←1398
 • عضو هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←1398
 • دبیرعلمی همایش ملی حقوق آب راهکارها و فرصت ها 1395←1395
 • رئیس موسسه مطالعات حقوق انرژی 1395←1397
 • عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی 1395←…
 • دستیار رئیس جمهور درامور حقوق شهروندی 1395←1396
 • عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی 1394←…
 • عضو هیات عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1394←1398
 • عضو هیئت امنای انستیتوی مهندسی گاز مایع LNG 1393←1396
 • عضو هیئت امنای دانشگاه الزهراء (سلام ا... علیها) 1393←1397
 • عضو هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی 1392←1395
 • مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده 1392←…
 • نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در برقراری ارتباط با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 1391←1394
 • شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش 1391←…
 • معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گلاسکو ، حقوق بین الملل

1372 ← 1376

M.S ، شهید بهشتی ، حقوق بین الملل

1367 ← 1370

کارشناسی ، شهد بهشتی ، حقوق قضایی

1362 ← 1367

کلمات کلیدی