داریوش شیرانی

داریوش شیرانی،

دانشیار
  • رئیس بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
شماره تماس : 02166920035
Scopus
  • 116 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

افتخارات