محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089781
اتاق : 322-2
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 87 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
علوم اعصاب محاسباتی 2503164 4 01 | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم دوم 1400
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
مبانی علوم شناختی 8101909 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
یادگیری ماشین 8101501 3 02 هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1400
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 1399/11/04 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/19 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
شناسایی الگو 8101580 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/14 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
استنباط آماری 8101947 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/25 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 05 نامشخص نامشخص 3973
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مبانی علوم شناختی 8101909 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/06 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
استنباط آماری 8101947 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/26 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
نمایش 18 نتیجه
از 1