دانشجویان دکتری

کارن ابری نیا

کارن ابری نیا،

استاد
  • سرپرست راه اندازی کارخانه نوآوری
  • عضو هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود
  • عضو هیأت ممیزه مشترک مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت نفت
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 2262 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3348 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

پایان نامه ها و رساله ها