نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انگل شناسی تشخیصی 7508507 2 08 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
بیولوژی و فیزیولوژی انگل ها 7503055 2 03 | هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
بیولوژی و فیزیولوژی انگل ها 7503131 2 03 هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم دوم 1400
کرم های پهن و بیماری ها 7501101 2 01 | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) - ترم دوم 1400
کرم های پهن و بیماری ها 7501101 2 03 | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) - ترم دوم 1400
کرم های پهن و بیماری ها 7501101 2 02 | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) - ترم دوم 1400
واکنش متقابل میان میزبان و انگل 7503053 3 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
بیولوژی و فیزیولوژی انگل ها 7503055 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کرم های گرد و بیماری ها 7501100 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
واکنش متقابل میان میزبان و انگل 7503053 3 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فارماکولوژی داروهای ضدانگلی 7503103 1 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بیولوژی و فیزیولوژی انگل ها 7503131 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمونه گیری صحرایی در بیماری های انگلی 7503125 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کرم های پهن و بیماری ها 7501101 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کرم های پهن و بیماری ها 7501101 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کرم های پهن و بیماری ها 7501101 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
بیماری های انگلی دام 7503141 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
انگل شناسی تشخیصی 7508507 2 08 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کرم های گرد و بیماری ها 7503149 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
انگل شناسی کاربردی 7502145 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2