پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، انگل شناسی

1375 ← 1380

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، انگل شناسی

1365 ← 1371

کلمات کلیدی