مصطفی باغانی

مصطفی باغانی،

دانشیار
  • سرپرستی مرکز محاسبات ابرایانش سیمرغ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
  • مدیر هسته پژوهشی با عنوان هسته: طراحی ریز ساختار مواد پیشرفته
  • عضویت در طلایه داران علمی دانشگاه
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02161119921
اتاق : 815
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2811 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3402 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال