مصطفی باغانی

مصطفی باغانی،

دانشیار
  • سرپرستی مرکز محاسبات ابرایانش سیمرغ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02161119921
اتاق : 815
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2168 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2778 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

پروفایل

  • سرپرستی مرکز محاسبات ابرایانش سیمرغ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران 1398←…
  • سرپرستی مرکز انفورماتیک دانشکده مهندسی مکانیک 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی

1391 ← 1392

P.H.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

1381 ← 1385

فعالیت های علمی