علیرضا میرواقفی

علیرضا میرواقفی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شیلات‌
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 2935 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

پروفایل

  • معاونت اداری و مالی 1397←1398
  • معاونت اداری و مالی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ارومیه ، دامپزشکی

… ← 1373

فعالیت های علمی