امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط،

دانشیار
  • مدیر گروه حقوق حصوصی و اسلامی
  • کمیته حق اختراع نرم افزارهای رایانه ای
  • مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.