امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط،

دانشیار
  • مدیر گروه حقوق حصوصی و اسلامی
  • کمیته حق اختراع نرم افزارهای رایانه ای
  • مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.