علیرضا مساح بوانی

علیرضا مساح بوانی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مهندسی پیشرفته 7305034 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار مهندسی تکمیلی 7305216 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارورزی 7305176 6 05 نامشخص نامشخص 3973
آمار کاربردی 7305158 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
گرمایش جهانی 7301467 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش های استوکاستیک در منابع آب 7305236 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1