مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 171 ارجاعات
  • 7 h-Index
Google Scholar
  • 933 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.