مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 171 ارجاعات
  • 7 h-Index
Google Scholar
  • 1017 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه آریزونا ، مهندسی عمران - محیط زیست

1369 ← 1373

M.S ، دانشگاه تنسی ، مهندسی عمران - محیط زیست

1366 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تنسی ، مهندسی کشاورزی حفاظت آب و خاک

1363 ← 1366

فعالیت های علمی