امیر مانیان

امیر مانیان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
Scopus
  • 60 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 411 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مدیریت

1367 ← 1373

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1363 ← 1366

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی

1354 ← 1359

فعالیت های علمی