ایرج ملک محمدی

ایرج ملک محمدی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال