ایرج ملک محمدی

ایرج ملک محمدی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، جنوب ایالت ایلنبویز ، کاربردکامپیوتر

1367 ← 1371

Ph.D ، ایالتی اهایو ، ترویج وآموزش کشاورزی

1353 ← 1357

M.S ، ایالتی یوتا-لوگان ، ترویج وآموزش کشاورزی

1351 ← 1355

کارشناسی ، همدان ، ترویج وآموزش کشاورزی

1349 ← 1353

فعالیت های علمی