پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تربیت مدرس ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

1370 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، ماشینهای کشاورزی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی