قهرمان عبدلی

قهرمان عبدلی،

استاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد بین رشته ای
شماره تماس : 61118071
Google Scholar
  • 261 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد پیشرفته 1 1502066 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اقتصاد خرد پیشرفته 1 1002289 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) 1400/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1400
اقتصاد رفتاری 4401490 3 21 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1400/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در اقتصاد 4401511 3 01 | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:15) 1400/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401039 3 21 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تئوری بازی ها 4401375 3 21 | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:45) 1400/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اقتصاد خرد پیشرفته 1 1002289 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1399/11/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1399
اقتصاد خرد پیشرفته 1 1502066 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد رفتاری 4401490 3 21 | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تئوری بازی ها 1502027 3 01 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 23 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تئوری بازی ها 4401350 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تئوری بازی ها 4401375 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 20 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/14 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تئوری بازی ها 4401375 3 21 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد 2 4401409 3 22 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/07 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد 4401324 3 22 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تئوری بازی ها 4401375 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تئوری بازی ها 4401350 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اقتصاد خرد پیشرفته 4401406 3 21 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1398/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2