حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 82084085
Scopus
  • 2931 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3934 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال