محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089749
اتاق : 2-407
Scopus
  • 1018 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1281 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • قرارداد اجرای طرح حمایت از پژوهشگران پسا دکتری 1396←1397
  • ریاست نشست های علمی تخصصی کنفرانس مهندسی برق ایران 1396←1396
  • معاونت اداری مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1395←1397
  • قرار داد همکاری علمی 1395←1396
  • استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی 1395←1397
  • سرپرستی آزمایشگاه آموزشی الکترونیک 2 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1384

فعالیت های علمی