احمد خونساری

احمد خونساری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084333
اتاق : -
Scopus
  • 644 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1139 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.