علی رضا ذاکر اصفهانی

علی رضا ذاکر اصفهانی،

استادیار
  • شورای فرهنگ عمومی
  • رییس شورای اموزش و پرورش
  • عضو اصلی هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
  • رییس انجمن اثار و مفاخر فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112311

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.