علی رضا ذاکر اصفهانی

علی رضا ذاکر اصفهانی،

استادیار
 • شورای فرهنگ عمومی
 • رییس شورای اموزش و پرورش
 • عضو اصلی هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
 • رییس انجمن اثار و مفاخر فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112311

پروفایل

 • رییس انجمن اثار و مفاخر فرهنگی 1389←…
 • عضو اصلی هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی 1389←…
 • عضو هیات امنا دانشگاه صنعتی اصفهان 1388←1392
 • رییس شورای اموزش و پرورش 1388←…
 • شورای فرهنگ عمومی 1388←…
 • ریاست هیات اجرایی و عضویت هیات امنای شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 1388←1392
 • عضو هیات امنا پژوهشگاه مواد و انرژی 1385←1389
 • عضو علی البدل هیات مرکزی بدوی رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی 1385←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی