حیدرعلی تیموری

حیدرعلی تیموری

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
حقوق
Google Scholar
  • 21 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی و ساختار حقوق بین الملل 2202037 2 72 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
مبانی و ساختار حقوق بین الملل 2202037 2 12 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
متون پیشرفته حقوقی 2202349 2 22 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
حقوق جزای بین الملل 2202217 2 72 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
حقوق جزای بین الملل 2202217 2 12 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
متون حقوقی 3 2202548 1 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی 2202284 2 22 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
تحلیل محتوای آراء و احکام قضایی و داوری بین المللی 2202283 2 22 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1401
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 2202226 2 72 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 2202226 2 12 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
حقوق جزای بین الملل 2202217 2 99 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
حقوق سازمان های بین المللی 2202163 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
تاریخ تحولات حقوق بین الملل 2202214 2 99 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
متون پیشرفته حقوقی 2202349 2 01 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم اول 1401
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 2202226 2 99 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1401
حقوق جزای بین الملل 2202217 2 17 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1401
حقوق جزای بین الملل 2202217 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
متون حقوقی 4 2202549 1 01 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
متون حقوقی به زبان خارجی 2202211 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
متون حقوقی به زبان خارجی 2202211 2 16 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2