حیدرعلی تیموری

حیدرعلی تیموری

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
حقوق
Google Scholar
  • 21 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه لیدز ، حقوق بین الملل

1392 ← 1396

M.S ، دانشگاه خرونینگن ، حقوق بین الملل و حقوق سازمان های بین المللی

1389 ← 1390

M.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، حقوق عمومی

1385 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، علوم سیاسی

1380 ← 1385