حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری

مرتبه علمی : استاد
 • معاون ادازی و مالی
 • دبیر کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای محیط زیست
 • معاون اداری و مالی
 • عضو کمیته منتخب جذب و استخدام
 • عضو وابسته گروه مهندسی طراحی محیط زیست
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی طراحی محیط
 • سرپرست امور دکتری گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
 • عضو هیات تحریریه نشریه محیط شناسی
 • نماینده کمیته منتخب دانشکده
 • سرپرست رشته HSE
 • نماینده هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی
 • ریس کنفرانس
دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 733 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
نمایش 81 - 100 از 106 نتیجه
از 6
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204176 2 09 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
کاربرد تئوری های مدیریت در بحران 8203010 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
مدیریت سوانح و حوادث 8204096 2 06 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
کارگاه مدیریت محیط زیست 1 8204159 2 08 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
فناوری ایمنی و ایمنی صنعتی 8204127 3 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/01 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
سیاست های محیط زیست 8204141 2 74 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
اقتصاد محیط زیست 8204193 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی مدیریت بحران 8204172 2 08 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار 8204129 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی سنجش از دور و GIS 8204180 2 09 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204176 2 08 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204176 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204176 2 09 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
کاربرد تئوری های مدیریت در بحران 8203010 2 03 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
کارگاه مدیریت محیط زیست 1 8204159 2 08 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیاست های محیط زیست 8204141 2 07 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد محیط زیست 8204193 2 07 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204175 2 08 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
آشنایی با GIS و سنجش از دور 8204074 3 09 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اسلام و محیط زیست 8204181 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 81 - 100 از 106 نتیجه
از 6