ذبیح اله زمانی

ذبیح اله زمانی،

استاد
  • عضو شورای پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
  • تمدید عضویت شورای پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی و فضای سبز / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 1973 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • تمدید عضویت شورای پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی 1401←1403
  • عضو شورای پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1400←1401
  • عضو شورای پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1397←…
  • عضو شورای ارزیابی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی 1396←1397
  • مدیر مسئول مجله های علوم باغبانی ایران و دانش گیاهپزشکی ایران 1393←1397
  • رئیس دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سیدنی ، علوم باغبانی - بیوتکنولوژی

1370 ← 1375

M.S ، تهران ، علوم باغبانی

1364 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، علوم باغبانی

1354 ← 1358

کلمات کلیدی