زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند،

استادیار
  • مسئول دوره آموزش مجازی دانشکده جغرافیا
  • مدیر هسته پژوهشی "مطالعات مهاجران/ پناهجویان بین المللی در ایران"
Google Scholar
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • مدیر هسته پژوهشی "مطالعات مهاجران/ پناهجویان بین المللی در ایران" 1400←…
  • مسئول دوره آموزش مجازی دانشکده جغرافیا 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1384 ← 1391

M.S ، تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1376 ←