زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند،

استادیار
  • مسئولیت دوره آموزش مجازی دانشکده جغرافیا
Google Scholar
  • 8 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • مسئولیت دوره آموزش مجازی دانشکده جغرافیا 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1384 ← 1391

M.S ، تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1376 ←

فعالیت های علمی