سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی

سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
فرآوری مواد معدنی
شماره تماس : 82084238
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 868 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 1220 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی