اعضای هیات علمی

حمیرا زمردی

حمیرا زمردی،

استاد
  • پژوهشگر - عضو هیأت علمی
  • استادمدعودانشگاه تهران
  • استادمدعودانشگاه پیام نورتهران
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، زبان وادبیات فارسی

1372 ← 1377

M.S ، دانشگاه تهران ، ادبیات فارسی

1369 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ادبیات فارسی

1365 ← 1369

کلمات کلیدی