سعید زیباکلام مفرد

سعید زیباکلام مفرد،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی / دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112354
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه لیدز ، فلسفه

1365 ← 1369

M.Sc ، ، صلح شناسی

1356 ← 1358

کارشناسی ، پورت موث ، مهندسی برق والکترونیک

1353 ← 1356

فعالیت های علمی