پروفایل

  • سرپرست گروه آموزشی فقه شافعی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1375 ← 1382

M.S ، تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1372 ← 1375

کلمات کلیدی