اسفندیار زبردست

اسفندیار زبردست

مرتبه علمی : استاد
 • رئیس دانشکده شهرسازی
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه
 • معاون پژوهشی و فناوری
 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز
 • عضو شورای عالی معماری و فنی دانشگاه
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
Scopus
 • 269 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • عضو شورای عالی معماری و فنی دانشگاه 1399←…
 • معاون پژوهشی و فناوری پردیس هنرهای زیبا 1398←1401
 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز 1395←…
 • معاون پژوهشی و فناوری 1395←…
 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز 1393←1395
 • رئیس دانشکده شهرسازی 1392←1395
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه 1391←…
 • رئیس دانشکده شهرسازی 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، u.p ، عمران

… ← 1364

Ph.D ، u.p ، شهرسازی

… ← 1369

کارشناسی ، u.p ، عمران

… ← 1361

کلمات کلیدی