اعضای هیات علمی

اسفندیار زبردست

اسفندیار زبردست،

استاد
 • رئیس دانشکده شهرسازی
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه
 • معاون پژوهشی و فناوری
 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز
 • معاون پژوهشی و فناوری پردیس هنرهای زیبا
 • عضو شورای عالی معماری و فنی دانشگاه
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
Scopus
 • 176 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

 • عضو شورای عالی معماری و فنی دانشگاه 1399←…
 • معاون پژوهشی و فناوری پردیس هنرهای زیبا 1398←1401
 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز 1395←…
 • معاون پژوهشی و فناوری 1395←…
 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز 1393←1395
 • رئیس دانشکده شهرسازی 1392←1395
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه 1391←…
 • رئیس دانشکده شهرسازی 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، u.p ، عمران

… ← 1361

Ph.D ، u.p ، شهرسازی

… ← 1369

M.S ، u.p ، عمران

… ← 1364

کلمات کلیدی