اسفندیار زبردست

اسفندیار زبردست،

استاد
 • رئیس دانشکده شهرسازی
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه
 • معاون پژوهشی و فناوری
 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 127 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز 1395←…
 • معاون پژوهشی و فناوری 1395←…
 • عضو هیات ممیزه دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز 1393←1395
 • رئیس دانشکده شهرسازی 1392←1395
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه 1391←…
 • رئیس دانشکده شهرسازی 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، u.p ، عمران

… ← 1364

دکتری ، u.p ، شهرسازی

… ← 1369

کارشناسی ، u.p ، عمران

… ← 1361

فعالیت های علمی